Kylätoimikunta ehdottaa kyläilmeen kehittämiseksi ja yleisen viihtyvyyden lisäämiseksi seuraavia maisemanhoidollisia toimenpiteitä:
 • Tarvolan maalaismaisemaa pitäisi varjella ja ohjata asutusta jo ennestään rakennettujen alueiden yhteyteen. Kaavoitusta ollaankin ulottamassa aina Tarvolan niemeen saakka. Kannustetaan alueen Tarvolanniemen asukkaita rakentamaan kulttuurimaisemaa ja opastetaan heitä sen toteuttamisessa ja varojen hankinnassa. Rakentamisella ei tässä yhteydessä tarkoiteta uudisrakentamista, vaan huolehtimista siitä, että nykyinen ympäristö säilyy ja pysyy kunnossa.
 • Länsirannantie tulisi rakentaa maisematieksi, jossa tien ja rannan väliselle alueelle tehdään maisemanhoidollisia toimenpiteitä. Näkyvyyttä järvelle tulee parantaa ja hoitamattomia alueita siistiä. Toimet tulisi aloittaa ensisijaisesti numeroiden alueella ja yksityismaanomistajia pyydetään hankkeeseen mukaan. Kylä toimikunta selvittää, voidaanko maisematiesuunnitelma toteuttaa osana kunnan ympäristöohjelmaa ja tehdään siitä aloite. Lisäksi tiestöä tulisi parantaa erityisesti seuraavissa:
 1. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Väylä toisi lisää turvallisuutta, etenkin koululaisille, mutta myös kaikille muille maisematien käyttäjille.

 2. Pururadan alikulkutie, joka yhdistyy kevyenliikenteen väylään, rakentaminen.

 3. Hautalan alikulkutie, joka yhdistyy kevyenliikenteen väylään, rakentaminen.

 4. Hautalanlahden kivisillan kunnostus ja kaiteiden rakentaminen.

 • Liipintönkän alueellinen kunnostaminen. Alueen historialliset arvot tulee nos- taa esille ja kunnostaa matkailukohteiksi. Keskusteluissa nousi esille myös Liipintönkän sopivuus tuulimyllyn sijoituspaikaksi. Alue tulisi merkittäväksi toimivaksi kokonaisuudeksi yhdistettynä maisematiehen, kevyenliikenteen väylään ja pururadan välittömään läheisyyteen.
 • Näköalapaikkojen rakentaminen. Näkötorni laavulle ja/tai Liipintönkälle.
 • Tervahaudan ja korsun kunnostus moottorikelkkatielle.
 • Vanhojen rakennusten huolto, esim. Valeenin talo ja Matokankaan talo.
 • Muistomerkkien kunnostaminen: Liipintönkkä, Tientekijän muistomerkki, Piiskurimänty, Viinahonka.
 • Valleenin talon korjaus jakokunnan maalle. Kyläläiset kokevat tärkeäksi myös vanhan perinteen uudelleen herättelyn, esim. vanhan kulttuurimaiseman entisöinnin mm. tuulimyllyin.
 • Kaikki muistomerkit ja nähtävyyskohteet tarvitsevat opastinviitat ja kyltit. Perinnetietoutta voitaisiin kasvattaa nuorison keskuudessa kertomalla koululaisille näiden historiallisten kohteiden tarinat ja he voisivat aktiivisesti osallistua hankkeeseen valmistamalla kuhunkin aiheeseen liittyvät kyltit ja opasteet. Opasteiden ei tarvitse olla mitään standardituotteita, vaan oppilaat voisivat käyttää ri kasta mielikuvitusta niiden valmistamisessa.