Kylätoimikunta on ehdottanut seuraavia toimenpiteitä jätehuollon edistämiseksi:
  • Lisätään tiedotusta jätteiden käsittelystä kyläläisille, huvilaomistajille ja turisteil- le. Järjestetään myös romunkeräyskampanjoita.
  • Kylässä ei ole kiinnitetty huomiota käyttämättömän tavaran kierrätykseen. Jär- jestetään tempauksia, joihin kyläläiset voisivat tuoda vaatteita ja muuta tavaraa kierrätys– ja kirpputorille. Toiminta voisi olla tempausluontoisesti pari kertaa vuodessa.
  • Kirkonkylässä sijaitsevan hyötyjäteaseman aukioloaikoja tulisi lisätä.
  • Varaudutaan tulevaan päätökseen biojätteen käsittelystä. Komposteja voidaan hankkia joko keskitetysti tai joku kyläläisistä voisi aloittaa kompostien valmis- tuksen. Toimikunta järjestää koulutusta kompostoinnista.
  • Osallistutaan ympäristölautakunta järjestämiin kylittäisiin siivoustempauksiin, joissa siistitään tienvarret ja poistetaan risukasvustoja ojanpientareilta. Kunta toi- mittaa roskasäkit ja kyläläiset osallistuvat siivoukseen. Kunta/tielaitos huolehtii säkkien keräyksen keskitetysti.