Metsätalouden vesiensuojelu

Lappajärvi Life –projektissa valittiin metsätalouden mallikohteeksi Tarvolan kylän ja Savonkylän alueella 6000 ha:n suuruinen metsäalue, josta noin puolet eli 3000 ha on ojitettua metsämaata. Kyseisestä metsämaasta kuuluu Tarvolan kylään n. 2000 ha. Tämän alueen omistaa yhteensä 170 metsänomistajaa. Vanhimmat metsäojitukset on tehty noin 20 vuotta sitten, jolloin tietämys vesiensuojelullisista asioista oli nykyiseen verrattuna vähäistä. Ojitettujen alueiden vesiensuojelurakenteiden (esim. lietealtaat) kunnossapidosta ei ole useinkaan huolehdittu, koska metsänomistajat eivät ole järjestäytyneet ojitusyhtiöiksi.

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen puolesta metsätalouden mallikohteella tehtiin vuosina 1999 ja 2000 inventointi vesiensuojelullisesti riskialttiista ojitusalueista sekä kartoitettiin luonnon monimuotoisuuskohteet. Vuonna 2000 toteutettiin Myllypuron valuma-alueella kolme putousporras/pohjapatoa, kaksi uutta laskeutusallasta sekä laskeutusaltaan tyhjennystä ja uudelleen muotoilua.

Vuonna 2001 toteutettiin Tarvolan Aidaspuron kosteikko Tarvolan kylän yhteiselle maalle. Kooltaan kosteikko on 0,5 ha ja sen yläpuolella on 500 ha:n valuma-alue. Aidaspuro saa alkunsa Varisnevalta, jossa on tehty merkittäviä metsäojituksia.

Life –projektin aikana Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus on antanut metsänomistajille vesiensuojeluun liittyvää neuvontaa eri tilaisuuksissa. Metsäomistajille on annettu myös henkilökohtaista neuvontaa. Vuonna 2000 tehtiin suojavyöhykesuunnitelmat purojen varsille, jotka myöhemmin vuonna 2001 koostettiin metsänomistajille luonnonhoitosuunnitelmiksi. Lisäksi tehtiin vesiensuojelusuosituksia vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmille puronvarsien metsäalueille. Tavoitteena oli ohjata tulevia hakkuita vesiensuojelullisesti oikein tehtäväksi.

Vuosina 1992-2001 Tarvolan on kunnostettu 75 km vanhoja metsäojia, joka vastaa 250 ha. Uusien ojitussuunnitelmien mukaan alueella tullaan tekemään kunnostusojitusta yhteensä 200 ha:lle, mikä tarkoittaa 60 km kunnostettavaa ojaa. (Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, Lappajärven toimisto)