Kylätoimikunta on ehdottanut seuraavia toimenpiteitä elinkeinoelämän ja palveluiden sekä matkailun kehittämiseksi:
 
 • Kylän alueelle tulisi saada kauppa. Kauppaa ei tosin tule ajatella elintarvike ja sekatavarakauppana, vaan paremminkin kioskityyppisenä. Kauppa on elinvoimaisen kylän yksi tunnusmerkki.
 • Kartoitus kyläläisten halukkuudesta valmistaa käsitöitä myyntiin. Käsityömyymälän oivallinen paikka olisi Galleria Lappavillan tilat. Tavoitteena on Yhteistyön kehittäminen Galleria Lappavillan kanssa.
Kyläyhdistys laatii kyselylomakkeen tämän kyläsuunnitelman pohjalta kyläläisille. Lomakkeella selvitetään kyläläisten toiveet ja tarpeet asuinympäristönsä ja palveluiden (esim. Kyläavustajan, vanhusten hoitopalvelun ja lasten päivähoidon) suhteen. Aiheet suunnitellaan mahdollisimman kattaviksi, jotta toimenpiteiden suunnittelu voi jatkua tehokkaasti ja nopeasti.
 • Kylätalon toimiminen atk-talona, jossa kyläläiset voisivat hyödyntää laitteistoja ja internetiä harrastuksiinsa ja opiskeluun. Toimikunta ylläpitää kotisivuja, joiden lähtökohtana on matkailun kehittäminen ja kyläläisten palvelu. Kotisivuilla kerrotaan kyläyhteisöstä, sen toiminnasta ja nähtävyyksistä ja laaditaan niistä myös perinteinen esite. Kotisivuilla voitaisiin ylläpitää myös tonttipörssiä, jota varten tulisi kartoittaa maanomistajien halukkuus myydä tonttejaan ulkopuolisille. (www.lappajarvi.fi/kylat)
 • Kuva 6. Syysretkellä Hanhivuoren laavulla 1999.Kylätalon toiminnan monipuolistaminen myös tiloja vuokraamalla ja järjestämällä pitopalvelua.
 • Koska maatilamatkailua ei kylän alueella ole, selvitetään kyselyn avulla, ketkä kyläläisistä olisivat kiinnostuneita matkailuyrittäjyydestä. Lisäksi otetaan selvää matkailupalveluun tarvittavista edellytyksistä
 • Elämysmatkailun kehittäminen, johon liittyisi ohjelmapalvelua ja eräoppaan toimi.
 • Hautalanlahden kehittäminen matkailualueena ja rannan järjestyksestä huolehtiminen.
 • Lappajärven matkailuarvon hyödyntäminen. Vesireitistösuunnitelma:
  • Annetaan Kivitipun yhteydessä toimivalle laivayrittäjälle mahdollisuus laajentaa reitistöään Tarvolan alueelle. Paras vaihtoehto olisi saada aikaan säännöllinen liikenne, mutta vähintään tilausluontoinen. Tarvolan kylän alueella olisi ainakin kolme mahdollista pysähdyspaikkaa laivaliikenteelle: Annolan ranta, Hautalanlahti ja koulun ranta.
  • Toimintaa voitaisiin laajentaa mm. veneenvuokrauksella ja kalastuslupien myynnillä. Uimarantojen kohennus lapsiystävällisemmiksi rakentamalla vesiliukumäki ja lasten leikkipaikka.
  • Koska vesistöalueella ei tällä hetkellä ole kanoottivuokrausta, tulisi vuokraus järjestää viipymättä. Tarvolan vesistöillä voitaisiin pitää kerran kesässä kanoottikilpailut.
 • Karavaanialueen suunnittelu kylän alueelle. Suoritetaan kartoitus, millainen on palvelutason vähimmäisvaatimus (sähkö, jätehuolto, viemäröinti jne.) sekä ylläpitokustannukset. Selvitetään voidaanko Annolan rannan, Hautalanlahden tai koulurannan tuntumaan rakentaa karavaanialue. Myös telttailumahdollisuuksia kartoitetaan.
 • Vaellusreitin suunnittelu kylätalolta Hanhivuorelle. Reitti toimisi kesäaikana ul- koilureittinä ja talvella moottorikelkkareittinä. Kylätoimikunta hakee asialle maanomistajien suostumuksen.
 • Nähtävyyksien kehittäminen, esim. laavu, tervahaudan kunnostus jne.
 • Söyringinlahdelle tai Aidaspuron kosteikon yhteyteen suunnitellaan rakennettavaksi lintutorni.